ประวัติบริษัท

company-history

บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย เหล็กเส้นทรงยาวประเภทเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กเส้นสี่เหลี่ยมจตุรัสคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการเหล็กเส้นคอนกรีต สำหรับงานโครงสร้างต่างๆ อาทิ โรงงาน อาคาร สะพาน ถนน ทางด่วน เขื่อน สนามบินและงานโครงสร้างอื่นๆ

ข่าว TSC

ตำแหน่งงานว่าง

เพื่อรองรับการขยายสายการผลิตใหม่ ทาง TSC จึงเร่งสรรหาบุคคลากรเพิ่มเติมในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • หัวหน้าส่วนผลิต จ.ระยอง 1 อัตรา

  • วิศวกรโรงหลอม จ.ระยอง 1 อัตรา

ตัวอย่างโครงการ

กระบวนการผลิต

บริษัทฯตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอันดับหนึ่ง จึงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพส่วนผสมทางเคมีที่ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามหลักกลศาสตร์ มีระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการ โดยทำการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้ผ่านการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของเหล็ก และผ่านกระบวนการทดสอบหลายขั้นตอน ตั้งแต่สมรรถนะของการรับแรงดึง จนถึงสภาพความคงทนด้วยการดัดเย็น สินค้าของบริษัทฯได้รับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 20-2559 มอก. 24-2559